Mobbing Nedir?

Mobbing, modern çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş yerinde veya sosyal çevrelerde bireyler arasında psikolojik baskı ve zorbalık olarak tanımlanabilir. Genellikle uzun bir süreç içinde tekrar eden davranışlar şeklinde ortaya çıkar ve mağdurun işini yapma kabiliyetini, psikolojik sağlığını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Bu tanımlama, mobbingin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir saldırı şeklinde de gerçekleşebileceğini vurgular.

Mobbing Nedir?

Mobbing nedir? Sorusuna verilebilecek en kapsamlı yanıt, bireyler arasındaki güç dengesizliğinden kaynaklanan sistematik bir zorbalık ve psikolojik taciz eylemi olarak tanımlanabilir. Mobbing; kişinin çalışma ortamında, okulda veya online platformlarda kendisini güvensiz, değersiz ve savunmasız hissetmesine neden olan bir dizi davranışı içerir. Bu eylemler, sözlü taciz, dedikodu, alay, izolasyon, haksız eleştiri ve görevlerin kasıtlı olarak zorlaştırılması gibi çeşitlilik gösterir.

Mobbingin çeşitli yönleri vardır ve bunlar genellikle şu şekilde sınıflandırılabilir:

Gazze’de altyapı hasarı 30 milyar doları aştı Gazze’de altyapı hasarı 30 milyar doları aştı
 • Sözlü Mobbing: Alay, hakaret, kötü şaka ve aşağılayıcı yorumlar gibi sözlü saldırıları içerir.
 • Psikolojik Mobbing: Mağdurun özgüvenini ve iş motivasyonunu hedef alan, izolasyon, sosyal dışlama ve profesyonel yeteneklerin sürekli olarak sorgulanması gibi eylemlerden oluşur.
 • Fiziksel Mobbing (Nadir görülür): Fiziksel tehdit veya zarar verme eylemleridir, ancak iş yerindeki mobbing bağlamında bu tür vakalar oldukça nadirdir.

Mobbingin tanımlanması, onunla mücadele etme sürecinin ilk adımıdır. Bireylerin ve kurumların, mobbing davranışlarını tanıyabilmesi, bu sorunun üstesinden gelmek için hayati önem taşır. Mobbingin etkileri sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda organizasyonel bir sorun olarak da ele alınmalıdır. Çalışma ortamında mobbingin varlığı, genel iş verimliliğini, çalışanların moralini ve kurumsal kültürü olumsuz etkiler. Bu nedenle, mobbing nedir sorusunun yanıtı, sadece tanımıyla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda onunla mücadele yöntemlerini de kapsamalıdır.

Mobbingin Türleri

Mobbing, kişiler arası ilişkilerde güç dengesizliğini kötüye kullanarak bireyleri hedef alan zararlı bir davranış biçimidir. Mobbing, mağdurlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler bırakabilir ve onların sosyal, psikolojik, ve profesyonel yaşamlarını derinden etkileyebilir. Mobbingin anlaşılması, tanımlanması ve üzerine çalışılması, bu zararlı fenomenle mücadelede ilk adımdır. Bu kapsamda, mobbingin en yaygın dört türünü detaylı bir şekilde inceleyelim:

 1. Fiziksel Mobbing: En açık ve gözlemlenebilir mobbing türüdür. Fiziksel şiddet, itme, vurma veya kişisel eşyalara zarar verme eylemleri bu kategori altında yer alır. Fiziksel mobbing, genellikle okul ortamlarında daha sık görülse de yetişkinler arasında da iş yerlerinde meydana gelebilir.
 2. Sözlü Mobbing: Kişiyi küçümseyen, aşağılayan, tehdit eden veya alay eden sözlü ifadelerle gerçekleşir. Sözlü mobbing, mağdurun özgüvenini ve özsaygısını hedef alır, bu da uzun vadeli psikolojik etkilere yol açabilir.
 3. Psikolojik Mobbing: En zararlı mobbing türlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle daha zor tespit edilir. Dışlama, sosyal izolasyon, göz ardı etme, dedikodu yapma veya itibarı zedeleyici davranışlar psikolojik mobbingin örneklerindendir. Bu tür mobbing, mağdurun sosyal çevresi üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir.
 4. Siber Mobbing: İnternet, sosyal medya platformları ve dijital iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşir. Mağdura yönelik tehditler, hakaretler, kişisel bilgilerin paylaşılması veya alaycı içeriklerin yayılması bu kategoriye girer. Siber mobbingin zararı, dijital ortamın anonimliği ve geniş erişimi nedeniyle, diğer türlerden daha hızlı yayılabilir.

Mobbingin Nedenleri

Mobbing davranışının arkasında yatan nedenler karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenler hem bireysel hem de kurumsal düzeyde incelenebilir:

 • Güç Düşkünlüğü ve Kontrol İhtiyacı: Bazı bireyler, başkaları üzerinde güç sahibi olma ve kontrol kurma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyaç, özellikle güç dengesizliğinin olduğu ortamlarda, mobbing davranışına yol açabilir.
 • Kıskançlık ve Rekabet: İş yerlerinde veya akademik ortamlarda yüksek rekabet koşulları, bireyleri meslektaşlarını engelleme veya onlara zarar verme yönünde motive edebilir. Bu durum, mobbingin bir nedeni olabilir.
 • Kurumsal Kültür ve Yönetim Stili: Mobbing davranışı, örgütsel düzeyde de kök salabilir. Katı hiyerarşik yapılar, rekabetçi çalışma ortamları ve yetersiz yönetim uygulamaları, mobbing davranışını destekleyen faktörler arasında yer alır.
 • Sosyal ve Kültürel Faktörler: Toplumsal cinsiyet, etnik köken, din, cinsel yönelim gibi faktörler de mobbingin nedenleri arasında bulunabilir. Bu tür farklılıklar, bazı durumlarda önyargı ve ayrımcılığa yol açarak mobbing davranışını tetikleyebilir.

Mobbing, bireylerin ve toplumların sağlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Mobbingin nedenlerini ve türlerini anlamak, bu davranışla mücadele etmek ve olumsuz etkilerini azaltmak için atılacak adımların temelini oluşturur. Bu nedenle, mobbingin her türüne karşı farkındalık yaratmak ve etkili önlemler almak büyük önem taşır.

Mobbingin Etkileri

Mobbing nedir? Sorusunun cevabını anlamak, bu olgunun bireyler ve kurumlar üzerindeki derin ve çoğu zaman yıkıcı etkilerini kavramakla başlar. Mobbing, hedef alınan bireyler üzerinde uzun vadeli psikolojik, fiziksel ve sosyal zararlara yol açabilir. Bu zararların kapsamı, mağdurların iş performansından kişisel ilişkilerine ve genel yaşam kalitesine kadar geniş bir yelpazeyi etkiler.

Psikolojik Etkiler:

 • Depresyon ve Anksiyete: Mobbinge maruz kalmak, mağdurların depresyon ve anksiyete gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilir. Sürekli stres ve baskı altında olmak, bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 • Düşük Özgüven: Sürekli eleştiri ve aşağılama, mağdurların kendilerine olan güvenini azaltır. Bu durum, iş ve özel hayatta başarılarına olan inancını sarsabilir.

Fiziksel Etkiler:

 • Uykusuzluk ve Yorgunluk: Mobbingin stres yaratan doğası, mağdurların uyku düzenini bozabilir, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliğine yol açabilir.
 • Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkiler: Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatır, bu da mağdurları hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir.

Sosyal ve Mesleki Etkiler:

 • İşten Ayrılma veya İş Değiştirme: Mobbinge uğrayan birçok kişi, dayanılmaz hale gelen çalışma ortamından kaçmak için işten ayrılma veya iş değiştirme kararı alır.
 • İş Performansında Düşüş: Mobbing, mağdurların odaklanma yeteneğini azaltır ve iş performansında önemli düşüşlere neden olabilir.

Mobbingle Mücadele Yöntemleri

Mobbing nedir? Sorusunun bir diğer önemli yönü de bu zararlı davranışla nasıl mücadele edileceğidir. Mobbingle mücadele, bireysel ve kurumsal stratejileri içerir.

Bireysel Stratejiler:

 • Destek Arayışı: Mağdurlar, aile, arkadaşlar veya profesyonel danışmanlık hizmetleri gibi destek ağlarına başvurmalıdır.

 • Belgelenme: Mobbing vakalarının detaylarını, tarihleri ve tanıkları ile birlikte belgelemek, yasal ve kurumsal müdahalelerde kritik öneme sahiptir.
 • Yasal Hakların Bilinmesi: Mağdurlar, mobbinge karşı yasal haklarını araştırmalı ve gerekirse hukuki yardım almalıdır.

Kurumsal Stratejiler:

 • Farkındalık Eğitimleri: Kurumlar, çalışanlarına mobbingin ne olduğu, etkileri ve önlenmesi hakkında eğitimler sunmalıdır.
 • Açık İletişim Kanalları: Çalışanların mobbing vakalarını güvenle rapor edebilecekleri açık ve etkin iletişim kanallarının oluşturulması.
 • Sıfır Tolerans Politikası: Mobbinge sıfır tolerans gösteren kurum politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması.

Mobbingin etkileriyle mücadele, mağdurların yaşadıkları zararları azaltma ve sağlıklı, üretken çalışma ortamları oluşturma yolunda atılan önemli adımlardır. Mobbing nedir? Sorusuna verilen yanıt, sadece tanımı değil, aynı zamanda bu davranışın üstesinden gelme ve önleme stratejilerini de kapsamalıdır. Bu çabalar hem bireylerin hem de kurumların ortak sorumluluğundadır.

Editör: Burak Aktaş