Dil Nedir Kültür Nedir

 Dil ve kültür birbiri ile yakından ilişkili iki kavramdır. Dil olmadan kültürden, kültür olmadan dilden

 bahsetmek imkansızdır. Peki dil nedir? Kültür nedir? Dil ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Dil Nedir?

 Dil toplumdaki insanların birbirleriyle ve diğer toplumlarla iletişim kurmasını sağlayan araçtır. Dil bir anlamda toplumun kendini ifade etme biçimidir. Günlük hayatta insanların birbiriyle etkileşim

 kurmasının ve anlaşmasının temel yolu konuşmaktır. Dil toplumun genel kültür anlayışını belirler. Konuşmalara bakarak toplumun kültürü hakkında bilgi sahibi olabilmek bunun kanıtıdır.

Dil Ve Kultur 2

  Kültür Nedir?

 Kültür, toplumların içinde bulunduğu koşulların insanları şekillendirmesiyle otaya çıkan yaşam biçiminin bir sonraki nesillere aktarılmasıyla ortaya çıkar. Gelenekler, yemekler, giyim mimari, eğitim, edebiyat, sanat, müzik gibi konuların tamamı kültürün parçasıdır.

 Kültürün oluşmasındaki en önemli etken ise coğrafi koşullardır. Coğrafi koşullar, iklimin ve

 topoğrafyanın şekillenmesinde etkilidir ve insanlar hayatta kalmak için bu koşullara ayak uydurmak zorundadır. Örneğin yaşadığınız yerde hangi ürünler varsa onlarla yemek yaparsınız. Ve zamanla yemek kültürünüz oluşmuş olur. Bir toplumun günlük olarak tükettiği yiyecekleri başka bir toplumdaki insanların hiç görmediğini öğrendiğinizde şaşırmanızın nedeni de budur. Ya da iklime göre soğuktan veya sıcaktan korunmayı sağlayacak kıyafetler tasarlanır ve giyim kültürü de bu şekilde oluşmuş olur. Bunun gibi alışkanlıkların tamamı kültürün birer ögesidir.

  Dil ve Kültür Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

 Dil kültürün oluşmasını sağlayan temel unsundur. Var olan toplumsal değerlerin ve alışkanlıkların tamamı dil yoluyla sonraki kuşaklara aktarılır ve süreklilik kazanır. Dil ve kültür bir toplumun özgün kimliğini yaratır.

 Dil toplumun duygu ve düşüncelerinin somutlaşmış hali olan kültürün varlığını sürdürmesini sağlar. Bir toplumda dil ne kadar gelişirse kültür de o oranda gelişir. Kültürel zenginliği olan toplumlarda lehçe

 sayısının daha fazla olduğunu görebiliriz. Buna lehçe sayısı 350'yi geçen Hint kültürünü örnek olarak gösterebiliriz.

 Yaşam koşulları değiştikçe ihtiyaçlar değişir. Bu doğrultuda kültür de gelişir, geriler veya değişir.

 Daha önce var olan kültürel değerlerin yerini başka şeyler alır. Bir önceki kuşağın önem verdiği şeyler bir sonraki kuşağa aktarılmazsa anlamını yitirir ve yok olur. Kültürel değerlerin korunmasının yolu dilin korunmasından geçer.

Editör: Ibrahim Ay